Uitnodiging voor de Radiantdag 2023!

Op vrijdag 24 maart 2023 ontvangt Hogeschool Viaa de collega’s van de hogescholen van het Radiant samenwerkingsverband voor de Radiantdag 2023. Met en van elkaar leren en zo de kracht van de samenwerking binnen Radiant voor medewerkers benutten staat centraal.

Deelname aan de Radiantdag levert je het volgende op:

 • Praktische workshops rondom de thema’s Leren met en in de praktijk, Werken met leeruitkomsten / beoordelen om te leren, Wereldwijs, duurzaam en burgerschap.
 • Vergroten van je persoonlijke professionele netwerk.
 • Inspiratiesessie over het thema De stem van de lerende door Ingrid Paalman, lector Goede Onderwijspraktijken.
 • Netwerkbijeenkomsten over Onderwijs & Logistiek, Roostering, Osiris en HRM & Finance.
 • En natuurlijk … ruimte om even ‘of the route te gaan en te struinen’ door ontmoeting, kennisdeling én uitwisseling van en met collega-lerarenopleiders.

Programma 24 maart 2023

9.30 uur Ontvangst
10.00 uur Welkomstwoord door Marco Schaap, directeur Educatieve Academie Viaa
10.10 uur

Inspiratiesessie ‘De stem van de lerende’ door Ingrid Paalman, lector Goede Onderwijspraktijken

11.10 uur Workshop ronde 1
12.00 uur Pauze en lunch
13.00 uur Workshop ronde 2
14.00 uur Workshop ronde 3
15.00 uur Afsluiting van de dag door Wilke van der Molen, MT-lid Educatieve Academie
15.30 uur Einde

Aanmelden

Aanmelden kon in principe tot 15 maart via een aannmeldformulier op deze site. Heb je je nog niet aangemeld en wil je toch nog komen? Stuur dan even een mailtje naar servicebureau-ea@viaa.nl

We heten je op 24 maart van harte welkom in Zwolle!

Met hartelijke groet,

Marco Schaap (Directeur Educatieve Academie Hogeschool Viaa)

Workshops ronde 1

1.1 Toetsen van leeruitkomsten

 • Door: Martijn van Nieuwenhuizen en Joanne Vahl, docenten Hogeschool Viaa
 • Voor wie: Docenten, toetscommissie, examencommissie
 • Route: Route 1 - (Blended) onderwijs en logistiek 

In het hele land zijn de pabo’s bezig met het opstellen van leeruitkomsten en het implementeren daarvan in de opleiding. Werken met leeruitkomsten vraagt een andere aanpak in lesgeven en toetsen dan we misschien gewend waren. In deze workshop willen we in groepjes verkennen hoe de pabo’s het toetsbeleid en -programma hebben aangepast of gaan aanpassen. Welke keuzes hebben de verschillende pabo’s gemaakt, welke (on-)mogelijkheden, kansen en bedreigingen kom je tegen? Wie zijn er allemaal betrokken in dit proces?

1.2 Regie over eigen leren via videobeelden. Studenten leren samen van videobeelden uit hun praktijk.

 • Door: Meike Broecheler en Monique Velthuyse, docenten Marnix Academie
 • Voor wie: Alle docenten die werken met studenten op de opleiding of in de praktijk
 • Route: Route 2 - Leren van en in de praktijk 

De werkwijze Focus ondersteunt studenten om binnen hun leer-netwerk, met medestudenten op de opleiding, en binnen hun leer-werk-netwerk, met aanstaande collega’s in de praktijk, te leren van hun praktijkervaringen. De werkwijze Focus is toegankelijk via je mobiel (Marnixfocus.nl) en voorziet in het op systematische wijze leren van eigen videobeelden. In deze workshop ervaar je de werkwijze en gaan we met elkaar in gesprek over de vraag hoe jij de werkwijze Focus kunt inzetten in jouw opleidingspraktijk.  

1.3 Integraal leren en formatief toetsen in het curriculum

 • Door: Koen Luijns en Brenda Kenter, Marnix Academie
 • Voor wie: Lerarenopleiders die graag nadenken over of een rol hebben in verbeteringen op curriculumniveau.
 • Route: Route 3 – Curriculumontwerp 

Op de Marnix academie wordt het voltijdcurriculum vernieuwd. We delen onze ervaringen met integraal leren en formatief toetsen in dit curriculum.

Studenten werken op de academie en in de praktijk aan bekwaamheidseisen voor het beroep van leraar basisonderwijs. Tijdens de opleiding werken studenten elk semester in maximaal twee onderwijseenheden (OWE), waarin verschillende basisschoolvakken in samenhang aan bod komen. De inhouden van de basisschoolvakken staan telkens in het teken van een aantal leertaken, waardoor studenten het als een betekenisvol geheel gaan herkennen en ervaren. Studenten leren en werken op het Marnix-leerplein, in trainingsbijeenkomsten voor ‘eigen vaardigheid’ en natuurlijk in de praktijk. Vanaf het derde leerjaar verandert die structuur en volgen studenten keuzeminoren. De keuzes voor minoren komen voort uit interesses of ambitie en geven het diploma kleur. Het beroep van leraar basisonderwijs leer je veelal via feedback en onder begeleiding van o.a. een studiecoach. Dat is in het nieuwe curriculum nog belangrijker dan het al was. Het proces van leren via feedback over een langere periode is met de komst van Scorion Talent gedigitaliseerd en in een breder kader geplaatst: samenwerken rond de ontwikkeling van de student. 

1.4 Beeldend aan de slag met het model voor Authentieke kunsteducatie: Maak de stem van de lerende zichtbaar.

 • Door: Dieneke van Es, docent Hogeschool Viaa
 • Voor wie: Voor wie benieuwd is naar de inzet van het model voor authentieke kunsteducatie in de basisschool, daar zelf eens praktisch mee aan de slag wil, of gewoon zin heeft om even creatief bezig te zijn met het thema. 
 • Route: Route 4 - Wereldwijs, duurzaam en burgerschap


We gaan vanuit beeldende invalshoek aan de slag met het thema ‘De stem van de lerende zichtbaar maken’. Dit doen we vanuit het model voor authentieke kunsteducatie. Leuk als je van te voren alvast wat afbeeldingen en/of kunstwerken opzoekt die jou aanspreken rondom dit thema!

1.5a Radiant Onderzoeksgroep – Actueel onderzoek rekenen – wiskunde

 • Door: Ronald Keijzer, Ipabo
 • Voor wie: Hoewel de beschrijving van de werkgroep mogelijk suggereert dat het hier gaat om een werkgroep voor opleiders rekenen-wiskunde, zijn alle opleiders van harte welkom. Ze zijn ook nodig, omdat verbindingen met andere vakken een belangrijk thema vormen bij het doordenken van creatief wiskundig denken. Dit creatieve denken is namelijk gericht om out-of-the-box te denken en raakt daarbij snel andere perspectieven dan die van rekenen-wiskunde alleen.
 • Route: Route 5 - Netwerkbijeenkomst

In de werkgroep worden deelnemers geïnformeerd over de ontwikkeling van de Radiant onderzoeksgroep rekenen-wiskunde. Deelnemers worden meegenomen in de puzzel om lokale uitdagingen in het reken-wiskundeonderwijs en strategische keuzen van de eigen instelling te verbinden met onderzoek binnen de onderzoeksgroep. Centraal uitgangspunt daarbij is dat reken-wiskundeonderwijs van de toekomst vraagt om het stimuleren van creatief wiskundig denken van leerlingen en van (aanstaande) leraren. Dit creatief wiskundig denken is namelijk onder meer nodig om gepast om te gaan met een hoogtechnologische samenleving, waar digitale middelen vooral wiskundig communiceren.

N.B. Omdat de Radiantdag samenvalt met de NRCD (Nationale RekenCoördinatorDag), zal er de mogelijkheid gecreëerd worden online aan te sluiten bij de werkgroep.

1.5b Kennissessie Osiris – ZAAK

 • Door: Els Ensing, Joachim van de Beek, Hogeschool Viaa 
 • Voor wie: Functioneel Beheerders van Osiris die de scholing voor Osiris Zaak hebben gevolgd
 • Route: Route 5 - Netwerkbijeenkomst

Dit is een kennisdeelsessie voor Radiantcollega’s die met elkaar de cursus Osiris ZAAK van consultant Chiel van ’t Hoff hebben gevolgd. We presenteren elkaars gebouwde ZAKEN en wisselen feedback aan elkaar uit. Ook wisselen we het WAT en WAAROM van ZAKEN met elkaar uit en bespreken nieuwe ontwerpen
 

1.5c Netwerkbijeenkomst post-hbo burgerschapsonderwijs

 • Door: Jeroen van Waveren, projectleider burgerschapsonderwijs, ipabo 
 • Voor wie: Collega’s die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de post-hbo coördinator burgerschapsonderwijs
 • Route: Route 5 - Netwerkbijeenkomst


Ontwikkeling van de post-hbo opleiding coördinator burgerschapsonderwijs

1.6 Ontdekkingstocht Persoonlijk Meesterschap

Ontsnap even aan de programmaroutes binnen en ga ‘offroad’ op ontdekkingstocht naar Persoonlijk Meesterschap van jou en je collega’s. Je start bij het startpunt bij de hoofdingang en loopt een route door het Wezenlandenpark tegenover Viaa samen met mede Radiant-collega’s. Neem je smartphone mee en laat je onderweg op de route inspireren door geluidsfragmenten over Persoonlijk Meesterschap.

Workshops ronde 2

2.1 Studentroutes van Surf en flexibilisering

 • Door: Fundatis, i.s.m. Iselinge
 • Voor wie: Exclusief voor stuurgroep, bestuurders en onderwijs-MT-leden. 
 • Route: Route 1 (Blended) onderwijs en logistiek

Eerste keer gezamenlijk bespreken van uitkomsten met bestuurders en managers met een focus op de Radiant-brede doelen op het gebied van flexibilisering van het onderwijs. Tijdens deze sessie gaan we interactief met elkaar aan de slag om gezamenlijk draagvlak te vinden voor de gemeenschappelijke doelen. 

2.2 Samen Opleiden vraagt leren en werken vanuit krachtige driehoeken

 • Door: Miranda Timmermans, Marnix Academie, Sandra Driessens, Thomas More
 • Voor wie: Interessant voor instituutsopleiders, opleiders die studenten begeleiden op de werkplek, samenwerken met schoolopleiders en ook voor de programmamanagers van partnerschappen SO&P 
 • Route: Route 2  - Leren met en in de praktijk

Ook al werken we al ongeveer 20 jaar samen binnen partnerschappen Samen Opleiden en Professionaliseren, het blijft een uitdaging om het leren van de studenten in twee contexten goed met elkaar te verbinden. Dit vraagt voortdurend om afstemming tussen alle betrokkenen, om afstemming in de driehoek van student – opleider uit de school – opleider uit de opleiding.

In deze actieve workshop gaan we met elkaar exploreren hoe afstemming nu plaatsvindt in het begeleidingsteam rondom de student en waar kansen liggen om te komen tot het vormen van krachtige driehoeken. We doen dit vanuit het perspectief van de instituutsopleider/ opleidingsdocent en aan de hand van een werkvorm die eenieder in de eigen praktijk meteen kan toepassen.

2.3 Flexibilisering van opleiden d.m.v. leeruitkomsten

 • Door: Mariska Krijgsman, Thomas More
 • Voor wie: Managers / teamleiders / programmaleiders / deelnemers aan werkgroepen binnen opleidingen die zich bezig houden met flexibilisering of met werken met leeruitkomsten. Het bijbehorende verandertraject is uitdagend en dus is het prettig om te kunne sparren binnen radiantverband.
 • Route: 3 - Curriculumontwerp

Werkgroep 6 is onderdeel van de uitvoering van het bestuursakkoord en heeft op het velon congres de voorlopige eindversies van de producten opgeleverd. Deze producten zijn door de stuurgroep van de VH goedgekeurd en het is belangrijk dat alle lerarenopleidingen met de producten gaan werken. Dit zorgt voor flexibilisering, meer landelijke afstemming en meer mogelijkheden voor overstappen en stapelen van bevoegdheden. Hopelijk leidt dat ook tot meer en kwalitatief beter opgeleide leraren. De producten staan deze workshop centraal, en daarnaast kan ik het voorbeeld van de inrichting van de deeltijd va Thomas More ernaast leggen. 

2.4a Burgerschapsvorming

 • Door: Tamme Spoelstra, docent Hogeschool Viaa
 • Voor wie: Collega’s wereldoriëntatie, levensbeschouwing en godsdienst. 
 • Route: Route 4 - Wereldwijs, duurzaam en burgerschap

De stem van de lerende is belangrijk voor burgerschapsonderwijs; door ons levenswaardig leren genoemd. Dat veronderstelt een visie op leren, op het kind en de wereld. Deze visie willen we in de workshop oefenen. Hoe doe je dat in de schoolpraktijk? Wat vraagt het van het kind, de leraar, de school en de omgeving? Met als doel het burgerschapsonderwijs te zien als een way of live. Een manier van leven dat om keuzes vraagt van de school. Hoe wil je door burgerschapsonderwijs kinderen voorbereiden op hun rol in de samenleving. Welk verhaal is daarin voor jouw school bepalend? 

2.4b Educatieve robotica…en dan?!

 • Door: Sander Dorst, docent Hogeschool Viaa
 • Voor wie: Docenten hbo
 • Route: Route 4 - Wereldwijs, duurzaam en burgerschap

De ontwikkeling van educatieve robotica staat niet stil. Steeds weer komen er nieuwe producten op de markt. Toch blijft de inzet en het gebruik ervan binnen het onderwijs ver achter in vergelijking met andere landen. En dat terwijl het zoveel mogelijkheden en kansen biedt. De grootste handelingsverlegenheid blijft: Hoe kan ik het integreren in het curriculum? Na een korte introductie ga je in deze workshop aan de slag met de nieuwste producten, zodat je zelf de mogelijkheden kunt ‘ervaren’. Vervolgens probeer je de transfer te maken naar de betekenis ervan voor je eigen vakgebied. De ideeën en inzichten die hieruit voortkomen bespreken we met elkaar en worden gebundeld, zodat jij vol inspiratie en met de nodige ideeën naar huis gaat. 

2.5 Netwerkbijeenkomst HRM – Finance – Control

 • Door: Edwin Zimmerman, Controller Marnix Academie
 • Voor: Managers, adviseurs en medewerkers van de beleids- en administratieafdelingen HRM, Financiën en Control.
 • Route: Route 5 – Netwerkbijeenkomst

Het doel van de workshop is tweeledig. Is eerste instantie maken we met elkaar kennis en vertellen we wat we binnen onze eigen organisaties voor werk doen. Iedereen vult zijn/haar gegevens in op een formulier, zodat we op basis daarvan (later) een totaaloverzicht kunnen maken. Daarna inventariseren we wat goede onderwerpen zijn waarbij het meerwaarde heeft als we hierbij samen optrekken in Radiantverband.

Aan het einde van de workshop hebben we:

 • Van elke medewerker een formulier met gegevens en expertise op gebied van HRM – Finance – Control;
 • Een lijst met onderwerpen waarbij we afspreken samen op te trekken tijdens beleidsvoorbereiding en administratieve uitwerking op gebied van HRM – Finance – Control

2.6 Ontdekkingstocht Persoonlijk Meesterschap

Ontsnap even aan de programmaroutes binnen en ga ‘offroad’ op ontdekkingstocht naar Persoonlijk Meesterschap van jou en je collega’s. Je start bij het startpunt bij de hoofdingang en loopt een route door het Wezenlandenpark tegenover Viaa samen met mede Radiant-collega’s. Neem je smartphone mee en laat je onderweg op de route inspireren door geluidsfragmenten over Persoonlijk Meesterschap.

Workshops ronde 3

3.1 Hybride lesgeven met MTR

 • Door: Martijn van Nieuwenhuizen, Sander Dorst
 • Voor wie: Docenten, onderwijsontwikkelaars, ICT’ers.
 • Route: Route 1 - Blended Onderwijs en Logistiek

Hybride lesgeven waarbij een deel van de studenten online de les volgt en een deel fysiek aanwezig is in het lokaal is in corona-tijd veel gedaan als noodoplossing. Veel hogescholen waaronder Hogeschool Viaa, hebben geïnvesteerd in technische middelen om het hybride lesgeven makkelijker te maken. We laten zien hoe ons systeem werkt (Microsoft Teams Rooms) en we gaan in groepen nadenken over de plek die hybride lesgeven blijvend kan krijgen in het onderwijs en welke technische, praktische en didactische veranderingen dat vraagt en wat de kansen zijn.

3.2 Leerlijn Persoonlijk Meesterschap

 • Door: Erik Buchner, Tonnis Bolks
 • Voor wie: Opleiders, schoolopleiders en curriculumontwikkelaars
 • Route: Route 2 - Leren met en in de praktijk

Wie ben je? Wie wil je zijn als leerkracht? Een vraag die in onze opleiding centraal staat. In deze workshop laten we je kennismaken met Persoonlijk Meesterschap. In onze opleiding hebben wij een systematiek ontwikkeld waarin we de studenten laten stilstaan bij acht aspecten van Persoonlijk Meesterschap. Aan de hand van een door jou ingebrachte werksituatie gaan we in gesprek over jouw persoonlijk meesterschap en laten we jou kennismaken met de leerlijnen die wij in de opleiding gebruiken. In gezamenlijke dialoog reflecteren en analyseren we hoe de aangeboden systematiek zich verhoudt tot de eigen beroepspraktijk

3.4 E-twinning: SDG proof werken aan internationalisering

 • Door: Bert Kuiper, docent Hogeschool Viaa
 • Voor wie: Iedereen die internationalisering een warm hart toedraagt. 
 • Route: Route 4 - Wereldwijs, duurzaam en burgerschap

E-twinning geeft je de kans om SDG-proof te werken aan internationalisering. Het geeft studenten de tools om dat ook te doen met de kinderen op de basisschool/stagegroep. Zo krijg je internationalisering tot in de haarvaten van het onderwijs/basisonderwijs en worden kinderen wereldburgers. Samen met een student laat ik je zien wat het is en hoe E-twinning in zijn werk gaat.

3.5a Netwerkbijeenkomst Ad-opleidingen

 • Door: Mariëlle Bouwman, projectleider coördinator ad DEP
 • Voor wie: Iedereen die bij een ad opleiding betrokken is of hier interesse voor heeft. 
 • Route: Route 5 – Netwerkbijeenkomst

Moment om elkaar te ontmoeten en informeel door te praten over de ad-opleidingen binnen Radiant.

3.5b Netwerkbijeenkomst Samen Opleiden

 • Door: Eize Stamhuis, Hogeschool Viaa 
 • Voor wie: Alle programmaleiders van Samen Opleiden en professionaliseren van Radiantsscholen
 • Route: Route 5 – Netwerkbijeenkomst

Moment om elkaar te ontmoeten en informeel door te praten over Samen Opleiden binnen Radiant. 

3.6 Ontdekkingstocht Persoonlijk Meesterschap

Ontsnap even aan de programmaroutes binnen en ga ‘offroad’ op ontdekkingstocht naar Persoonlijk Meesterschap van jou en je collega’s. Je start bij het startpunt bij de hoofdingang en loopt een route door het Wezenlandenpark tegenover Viaa samen met mede Radiant-collega’s. Neem je smartphone mee en laat je onderweg op de route inspireren door geluidsfragmenten over Persoonlijk Meesterschap.