Lees het Radiantboek 'Doen wat wenselijk is'

Persoonlijk meesterschap is het samenbindende thema van Radiant Lerarenopleidingen. Wij vatten persoonlijk meesterschap op als het vermogen van (aanstaande) leraren om te doen wat wenselijk is voor de volwassenwording van leerlingen. In het boek 'Doen wat wenselijk is' geven de samenwerkende pabo's een inkijkje in hoe de ontwikkeling van persoonlijk meesterschap vorm krijgt binnen hun lerarenopleiding. 

Persoonlijk Meesterschap; een werkdefinitie

Persoonlijk Meesterschap duidt op de kwaliteit van de leraar en de jeugdzorg-hulpverlener die verbonden is met zijn persoonskenmerken en met zijn vermogen om deze te verbinden met alle aspecten van zijn beroepsuitoefening. Het gaat hierbij om eigenschappen zoals: pedagogische feeling, tact, zorgvuldigheid, moed en waardebewustzijn. 

Het werkgebied van Persoonlijk Meesterschap is de (pedagogische) relatie die leraar en jeugdzorg-hulpverlener onderhouden met de kinderen. Hetzelfde geldt voor de relatie met de verschillende spelers in het werkdomein: de ouders/verzorgers en collega(’s). 

Persoonlijk meesterschap uit zich in alle functies van het onderwijs, maar wel in het bijzonder in de functies van persoonsvorming en socialisatie (Biesta). Concreet gaat het op het niveau van kind, leerling en student om de ondersteuning door de leraar en de jeugdzorg-hulpverlener van de ontwikkeling van diens:

  • persoonlijkheid
  • morele kompas
  • culturele en maatschappelijke oriëntatie

Voor de professional betekent de ontwikkeling van Persoonlijk Meesterschap empowerment met betrekking tot zijn handelen op deze velden.

Persoonlijk Meesterschap heeft niet zozeer betrekking op aanleerbare kennis en competenties, maar op te ontplooien persoonskenmerken en zelfkennis, die onontbeerlijk zijn voor het uitoefenen van het beroep in de volle breedte. De persoonskenmerken zijn in potentie aanwezig in het DNA van de persoon. In de ontwikkeling van Persoonlijk Meesterschap gaan aanleg, levenservaring en bewuste empowerment samen. Dat vraagt om een reflectieve en onderzoekende houding van de professional. 

Resultaat van Persoonlijk Meesterschap uit zich op het terrein van Bildung en burgerschap, van zingeving en morele vorming.

(Zelf-)Onderzoek naar aspecten van Persoonlijk Meesterschap komt tot stand via autobiografische en professionele activiteiten die op narratieve en zelfkritische wijze worden geanalyseerd en beschreven.

Bijlage

[In termen van Simon Sinek is Persoonlijk Meesterschap te begrijpen vanuit het Why van de wens meer dan kennis en competenties te willen overdragen, de noodzaak van de vorming tot zelfstandig mens, verantwoordelijk burger en democraat.

Het How van Persoonlijk Meesterschap schuilt in de continue ontwikkeling van relationele sensitiviteit en van culturele en maatschappelijke diepgang.

Het What heeft betrekking op zelfkennis en het beste van jezelf bieden in pedagogische relaties met kind en klas, op een persoonlijke invulling van de processen rond culturele en maatschappelijke vorming van kind en klas. De organisatie van feed back bij kind, ouders, collega’s en gestructureerde reflectieve activiteit zijn randvoorwaarden om dit tot stand te brengen.]