Netwerk postdoc onderzoekers Radiant

Binnen Radiant werken diverse docent-onderzoekers aan een door Regieorgaan SIA gefinancierd postdoc onderzoek. De thema’s waarop onderzoek gedaan wordt verschillen van elkaar, bijvoorbeeld: taalstimulering, agency van studenten ontwikkelen, professionele integriteit en interprofessioneel samenwerken. Maar  het achterliggende doel is hetzelfde: onderzoek doen dat direct in de opleiding kan worden benut.

Er is een ‘Radiant postdocoverleg’ opgestart om elkaar te inspireren en kennis te delen. Maandelijks wordt er (tot nu toe online) overlegd, waarbij we ervaringen delen en iedere keer één onderzoeker zijn of haar werk presenteert.

Tot nu toe zijn aangesloten: Rosanne Hebing, Jos van den Brand, Monique van der Heijden, Wenckje Jongstra, Bart Cusveller, Bram Kunz, Inouk Boerma, Janneke de Jong-Slagman en Trynke Keuning.  

Professionele integriteit in mensgerichte beroepen

Door Bart Cusveller, Lectoraat Zorg en zingeving, hogeschool Viaa

Professionele integriteit of morele heelheid van een beroepsbeoefenaar is in de mensgerichte domeinen zorg, welzijn, educatie en kerk een zwaarwegend maar relatief weinig onderzocht onderwerp. In bestuursethiek en bedrijfsethiek wordt op integriteitsincidenten veelal achteraf en beheersmatig gereageerd. Is dat ook passend binnen beroepsethiek en ethiekonderwijs in mensgerichte domeinen? Wat staat er bij op het spel? Op welke manier worden professionele integriteit en het omgaan met integriteitsvraagstukken herkend en ondersteund? Wat moeten professionals in zorg, welzijn, educatie en kerkelijk werk ‘bij elkaar houden’ voor ‘morele heelheid’? Dit onderzoek betreft een literatuurstudie naar een filosofische ethiek van een integrale benadering van professionele integriteit en een werkveldonderzoek naar manieren van omgaan met integriteitsvraagstukken in de beroepspraktijk waarvoor onze hogeschool opleidt.

Het onderzoek per 1 januari 2021 afgerond.

Computational thinking op de pabo

Door Rosanne Hebing, Iselinge Hogeschool

Dit postdocproject richt zich op computational thinking (CT). SLO (2020) beschrijft CT als “het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen”. CT heeft dankzij de technologisering van de maatschappij in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder een opmars gemaakt in het basisonderwijs. Echter, basisschoolleerkrachten zijn niet zelden handelingsverlegen als het gaat om het implementeren van CT. Het is daarom zaak dat CT als onderdeel van het pabocurriculum onder de loep wordt genomen. Dit postdoconderzoek heeft als doel ontwerpprincipes op te leveren voor het pabocurriculum die lerarenopleiders in staat stellen onderwijs te ontwerpen dat de kennis, vaardigheid en self-efficacy van aanstaande leerkrachten ten opzichte van CT stimuleert.

Het ontwikkelen van agency van Pabo-studenten

Door Monique van der Heijden, Hogeschool de Kempel

Het onderwijs van vandaag de dag vraagt om leraren die hun ‘agency’ benutten; leraren die regie nemen over hun eigen professionele ontwikkeling en in de beroepsuitoefening doelbewust initiatieven nemen om de onderwijspraktijk te veranderen met het oog op het bevorderen van de (brede) ontwikkeling en het leren van leerlingen. Een verbijzondering van het begrip agency is voortgekomen uit het promotieonderzoek van de postdoc. Op Hogeschool de Kempel wordt een interventie uitgevoerd die erop is gericht dat Pabo-studenten hun agency ontwikkelen met betrekking tot de uit het promotieonderzoek voortgekomen negen agency-kenmerken. De centrale onderzoeksvraag heeft betrekking op welke wijze waarop de opleiding tot leraar basisonderwijs kan bijdragen aan het ontwikkelen van agency van studenten en onder welke condities.

Verhalen en multiperspectiviteit: Hoe inleven in verhalen kan bijdragen aan lees- en burgerschapsonderwijs op de basisschool

Door Inouk Boerma, Hogeschool IPABO

In dit postdoc-onderzoek staat de vraag centraal hoe het werken met verhalen verdieping zou kunnen geven aan zowel het leesonderwijs als aan burgerschapsvorming, specifiek inleving en multiperspectiviteit. Het lezen van verhalen nodigt  immers uit tot inleving in personages en kennismaken met andere werelden en culturen. Samen met (aankomend) leerkrachten worden handvatten en good practices ontworpen. Parallel hieraan wordt onderzocht hoe opleiders verhalen kunnen benutten om te werken aan multiperspectiviteit bij aankomend leerkrachten.

Het pedagogisch handelen bij een sterfgeval in de klas

Door Jos van den Brand, Thomas More Hogeschool Rotterdam

Dit praktijkgericht onderzoek gaat over de dood in de klas. Samen met pabodocenten, -studenten en leerkrachten

ontwikkel ik een traject om beginnende leraren te ondersteunen bij het pedagogisch omgaan met de dood.

Het onderzoek maakt deel uit van het lectoraat professionaliseren met Hart en Ziel van de Thomas More Hogeschool.

Jeugdliteratuuronderwijs op de pabo versterken met digitale middelen

Door Janneke de Jong-Slagman, Driestar hogeschool

We onderzoeken hoe de didactiek Hardop denken kan bijdragen aan waardering van en inzicht in jeugdliteratuur. Een ervaren lezer (docent Nederlands) past de didactiek toe bij het lezen van jeugdliteratuur, waarna drie opgenomen leesssessies digitaal door studenten beluisterd en bekeken worden. Een controlegroep leest die teksten zonder de toegepaste didactiek.

De multifunctionele inzet van het tekstloze prentenboek

Door Wenckje Jongstra, Hogeschool KPZ

In het ontwerponderzoek wordt een professionaliseringsaanpak met tekstloze prentenboeken ontworpen voor professionals die met jonge kinderen werken (tot zes jaar). Onderzocht wordt in hoeverre de aanpak bijdraagt aan het oplossen van vraagstukken rondom taalstimulering en educatief partnerschap. De opbrengsten uit het onderzoek worden benut in de lerarenopleiding.

Interprofessionele samenwerking in het domein kind en educatie

Door Trynke Keuning, Hogeschool KPZ

Van professionals in het domein ‘kind en educatie’ (onderwijs, kinderopvang, sociaal werk, jeugdzorg, buurtwerk, sociaal werk, gemeente) wordt steeds meer verwacht dat ze samenwerken om de zorg rondom het kind zo goed mogelijk te organiseren. Dit wordt ook wel interprofessioneel samenwerken (IPS) genoemd. Met de groeiende aandacht voor IPS rijst de vraag: wat vraagt dit van (onderwijs)professionals en hoe kunnen opleidingen studenten hier (beter) op voorbereiden? Dit postdoconderzoek richt zich op het beantwoorden van deze vragen.

Onderzoekers

Monique van der Heijden

Monique van der Heijden

Rosanne Hebing

Rosanne Hebing

Wenckje Jonstra

Wenckje Jonstra

Janneke de Jong

Janneke de Jong

Jos van den Brand

Jos van den Brand

Inouk Boerma

Inouk Boerma

Trynke Keuning

Trynke Keuning

Bart Cusveller

Bart Cusveller