Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap

Het CEPM (Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap) maakt zich sterk voor professionals op het grensvlak van onderwijs en (jeugd)zorg. De kennis, expertise en persoonlijke waarden van deze professionals staan daarbij centraal. Het CEPM vraagt aandacht voor de toegevoegde waarde die deze professionals kunnen leveren in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat doen we door in gesprek te gaan met professionals en verbindingen te leggen met alle betrokken instanties. Op die manier brengen we de ervaringen van de werkvloer samen met de beleidsmakers. Om zo te komen tot beter onderwijs en betere zorg, met ruimte voor de menselijke maat. CEPM is vanaf 2018 ingevlochten in Radiant Lerarenopleidingen.

CEPM is begonnen als initiatief van zeven verschillende hogescholen. Inmiddels wordt binnen het CEPM samengewerkt met meer partners zoals scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, onderwijs- en zorgorganisaties, verschillende maatschappelijke organisaties, en andere hogescholen en universiteiten.

Persoonlijk meesterschap (PM) is het vermogen van leraren (PO) en docenten (VO, MBO en HBO) en jeugdzorghulpverleners om leerlingen/jongeren vanuit hun persoonlijke betrokkenheid te ondersteunen bij hun vorming tot zelfstandig mens, verantwoordelijk medemens en democratisch burger. PM wordt zichtbaar bij leraren, docenten en jeugdzorghulpverleners in het zorgvuldig en tactvol inspelen op vragen van existentiële aard en zingevingsvragen. Zij maken daarbij gebruik van dialogische, verhalende en creatieve werkwijzen.

Persoonlijk Meesterschap gaat over de kwaliteit van de leraar, de jeugdzorghulpverlener en de docent. De kwaliteit van deze professional staat of valt met de manier waarop hij zijn persoonskenmerken laat zien in de wijze waarop hij zijn beroep uitoefent. Het gaat hierbij om eigenschappen zoals: pedagogische feeling, tact, zorgvuldigheid, moed en waardebewustzijn.    

De professional kan zijn Persoonlijk Meesterschap tonen in zijn relatie met kinderen en ook in de relatie met anderen waar hij mee te maken heeft zoals ouders/verzorgers en collega’s.

Persoonlijk Meesterschap heeft vooral invloed op Persoonsvorming en Socialisatie (die door Biesta, naast Kwalificatie, omschreven worden als functies van het onderwijs). De professional ondersteunt het kind, leerling en/of student bij de ontwikkeling van zijn:
• persoonlijkheid 
• morele kompas
• culturele en maatschappelijke oriëntatie
Voor de professional betekent de ontwikkeling van Persoonlijk Meesterschap dan ook dat hij in staat is om de ander bij de ontwikkeling van de bovenstaande persoonskenmerken ondersteuning te bieden.

Persoonlijk Meesterschap zorgt voor groei op het gebied van Bildung, burgerschap, zingeving en morele vorming.

Persoonlijk Meesterschap gaat niet zozeer over kennis die je kunt aanleren en over competenties. Het gaat over zelfkennis en persoonskenmerken die je kunt ontplooien. Beide zijn onmisbaar bij het goed uitoefenen van het beroep. De persoonskenmerken zijn in potentie aanwezig in het DNA van de persoon. In de ontwikkeling van Persoonlijk Meesterschap gaan aanleg, levenservaring en bewuste empowerment samen. Dat vraagt om een reflectieve en onderzoekende houding van de professional.

(Zelf-)onderzoek naar (aspecten van) Persoonlijk Meesterschap gebeurt door autobiografische en professionele activiteiten op narratieve en zelfkritische wijze te analyseren en te beschrijven. 

Let op: het e-mailadres a.tertoolen@cepm.nl is vervangen door onderzoek@radiantlerarenopleidingen.nl.

Waarom CEPM?

Het onderwijs en de jeugdzorg liggen onder een vergrootglas. Kwaliteit van onderwijs en jeugdzorg wordt vaak alleen kwantitatief gemeten. Steeds meer partijen denken, kijken en doen mee in het onderwijsproces en de zorg. Leraren in het basisonderwijs en zorgprofessionals hebben daardoor vaak het gevoel dat zij vooral het beleid van anderen uitvoeren. Dat gaat ten koste van het werkplezier, de authenticiteit en beroepstrots. Terwijl dat nu juist de kwaliteiten zijn die we moeten koesteren in deze beroepsbeoefenaren. CEPM wil ruimte bieden en voorwaarden scheppen zodat professionals in het onderwijs en de jeugdzorg het beste uit zichzelf kunnen halen.

Bekijk de onderzoeksresultaten