Omgaan met professionele identiteitsspanningen vanuit agency m.b.v. het Broaden & Buildmodel

Doelbewuste interventies inzetten en onderzoeken bij professionele identiteitsspanningen.

Aanleiding

In een voorgaand CEPM-project hebben Hogeschool de Kempel, CHE en Iselinge Hogeschool in nauwe samenwerking met hun basisscholen een beeld gekregen van de professionele identiteitsspanningen die aanstaande en beginnende leraren (n=252) ervaren op de werkplek. Leraren ervaren dan een conflict tussen:

 • wat zij persoonlijk relevant vinden (persoonlijke dimensie) en
 • wat zij relevant vinden voor hun beroep (professionele dimensie).

Dit conflict is al ‘touwtrekken’ tussen persoonlijke en professionele dimensie.

Extra Informatie

Uit wetenschappelijk onderzoek van Pillen (2013) kwamen 13 spanningen naar voren, die taalkundig zijn aangepast door Van Diepe (2014) en in het CEPM-project verder zijn aangescherpt en een veertiende is toegevoegd. Tevens zijn in het project eerste ervaringen opgedaan in het leren omgaan met deze spanningen op basis van plannen van aanpak. Dit resulteerde in een handzame Toolbox ‘Professionele identiteitsspanningen’ die begeleiders, aanstaande en beginnende leraren kunnen gebruiken bij het in beeld brengen van de professionele identiteitsspanningen op de werkplek en het leren ermee om te gaan (Geldens, Groot, Bom, Schipper & Maanen, 2016).

Opbouw project

In dit vervolgproject waar ook VIAA aansloot, onderzochten de vier hogescholen samen met hun werkveld opnieuw welke professionele identiteitsspanningen (aanstaande) leraren (n=361) op de werkplek werden ervaren, zijn verdere ervaringen opgedaan in het leren omgaan met deze spanningen en werden de Toolboxproducten doorontwikkeld. Ook uit dit onderzoek bleken de meest voorkomende spanningen:

 • Zorg willen dragen voor leerlingen versus de verwachting om te onderwijzen
 • Het gevoel van niet competent zijn in termen van kennis versus de verwachting om een expert te zijn
 • Balans werk en privé en werkdruk van het leraarsberoep
 • Tijd willen steken in het oefenen van lesgeven versus de druk ervaren om tijd te investeren in andere taken die deel zijn van de leraarstaken

Daarnaast bleken de volgende spanningen veel voor te komen:

 • Leerlingen als gehele personen behandelen versus het gevoel ze te moeten behandelen als leerlingen met leerprestaties
 • Ervaren van moeilijkheden in het houden van emotionele afstand
 • Moeilijkheden ervaren in benaderingen van ouders

De (aanstaande) leraren werden begeleid in het leren omgaan met spanningen vanuit agency met behulp van het Broaden & Buildmodel (Fredrickson, 2009). Agency is controle hebben over eigen handelen en vereist autonomie en eigenheid van leraren. B&B-model betekent voortbouwen op positieve belevingen op de werkplek en reeds aanwezige kwaliteiten van leraren. Positiviteit verbreedt iemands blikveld (broadens) en bouwt je mogelijkheden uit (build).

Opbrengsten

Het onderzoek resulteerde in:

 • aanvullende websiteproducten zoals vragenlijsten, interviewguides en casusbeschrijvingen;
 • een tweede handreiking voor begeleiders en (aanstaande) leraren met interventies gericht op het leren omgaan met spanningen vanuit agency met behulp van het B&B-model;
 • een agencyvragenkaartenset om de agency van (aanstaande) leraren te bevorderen.

Wilt u meer informatie of heeft u interesse? Mail naar j.geldens@kempel.nl

Extra Informatie

Literatuur

Diepe, R., v. (2014). Verbanden tussen professionele identiteitsspanningen en de leraar-leerling relatie. Masterthesis  Onderwijskunde, Universiteit Utrecht / Kempelonderzoekscentrum Hogeschool de Kempel, Utrecht / Helmond.

Fredrickson, B. L. (2009). Positivity. Ontdek de kracht van positieve emoties. Houten: Spectrum.

Geldens, J., Groot, T., de, Bom, P., Schipper, H., & Maanen, N., van. (2016). Toolbox Professionele identiteitsspanningen. Utrecht: Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap.

Pillen, M. (2013). Professional identity tensions of beginning teachers (Proefschrift Technische Universiteit Eindhoven). Eindhoven: Eindhoven School of Education.

Aan de slag?

Begeleiders zoals instituutsopleiders, schoolopleiders en andere belangstellenden kunnen de materialen uit de Toolbox en de agencyvragenkaartenset betekenisvol inzetten in de eigen onderwijspraktijk bij het begeleiden van hun studenten/aanstaande leraren, beginnende leraren en ervaren leraren.

Kosten van de materialen excl. verzendkosten

 •   Toolbox (bruikbaar voor ± 24 personen) incl. eerste handreiking €25,-
 •   Tweede handreiking €10,-
 •   Agencyvragenkaartenset €15,-
 •   Indien gewenst kan een (online) consultatiemoment plaatsvinden met de projectleider of een van de projectleden (kosten nader te bepalen)

Voor het bestellen van de materialen en/of het aanvragen van een (online) consultatiemoment kunt u contact opnemen met de projectleider: j.geldens@kempel.nl

Publicaties

Om de kennis over dit Omgaan met professionele identiteitsspanningen (vanuit agency m.b.v. het Broaden & Buildmodel) met een breed publiek te delen zijn er diverse publicaties. U vindt de publicaties over dit project of andere CEPM-projecten hier.

Terug naar overzicht