Professionele dilemma’s van opleiders

Vervolg van het project ‘Een leraar blijf je altijd’, maar nu gericht op verhalen van lerarenopleiders. 

Het project

In een eerder CEPM-project hebben bovengenoemde instellingen via de narratieve methode onderzoek gedaan naar de beroepsmotivatie (drives), professionele spanningen en professionele dilemma’s van leraren in het primair onderwijs. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het boek ‘Een leraar blijf je altijd’ (Castelijns & Van den Berg, 2014). Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben bovengenoemde instellingen het afgelopen jaar narratieve vormen van professionele dialoog ontwikkeld en op beperkte schaal toegepast in basisscholen en lerarenopleidingen (‘Toolbox Professionele dialoog’). Daarbij werden de verhalen van de leraren uit ‘Een leraar blijf je altijd’ als gespreksmateriaal gebruikt. De ervaringen met het toepassen van deze narratieve methode in de lerarenopleidingen waren positief. Opleiders bleken de gesprekken als zinvol en relevant voor hun beroep te waarderen. Tegelijkertijd gaven zij aan –met het oog op herkenning - behoefte te hebben aan authentieke verhalen van opleiders (in plaats van verhalen van leraren). Een pilot, tussen september en december 2015 uitgevoerd bij de Kempel laat zien dat drives, spanningen en dilemma’s van opleiders afwijken van die van leraren in het basisonderwijs. Een onderzoek naar de beroepsmotivatie (drives), professionele spanningen en professionele dilemma’s van opleiders zou in genoemde behoefte aan herkenbare verhalen kunnen voorzien.

Extra Informatie

Gedacht wordt aan 6 gesprekken per deelnemende opleiding, uitgevoerd aan de hand van de BNIM, waarbij een dwarsdoorsnede door de organisatie gemaakt wordt (ervaren/niet ervaren; opleiders/management; vakdocenten/overige docenten). Het onderzoek levert een publicatie op ‘Meesterschap in de opleiding’ (werktitel). Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zouden in een vervolgproject toepassingen ontwikkeld kunnen worden voor organisatieontwikkeling en professionele ontwikkeling in de opleiding (zowel ten behoeve van het onderwijs als de jeugdzorg). Dit project past daarmee in de nieuwe focus van het CEPM, waarin een nadruk wordt gelegd op meesterschap in de opleiding.

Opbrengsten

Het project is afgerond eind 2017 en heeft o.a. geresulteerd in de publicatie: Hij heeft mij geleerd wie ik ben. Verhalen van lerarenopleiders over professionele dilemma’s. Een praktisch boek voor lerarenopleiders die door het vertellen van verhalen willen onderzoeken op welke waarden en opvattingen zij hun handelen baseren.

Terug naar overzicht