Europese verhalen over Persoonlijk Meesterschap

Een cross nationale analyse van internationale perspectieven op Persoonlijk Meesterschap

Het project

Dit project speelt zich af binnen het algemene project persoonlijk Meesterschap van het CEPM en is een cross nationale analyse van internationale perspectieven op Persoonlijk Meesterschap. Bij dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van de vignettenmethode: de onderzoekers stellen aan de hand van literatuuronderzoek en gesprekken met een groep respondenten verscheidene vignetten of profielen op. Deze worden daarop weer voorgelegd aan de respondenten met de vraag op de vignetten te reageren met als doel de positionele gebondenheid in kaart te brengen en daarmee bij te dragen aan het de ontwikkeling van de professionele identiteit van de (aankomend) leerkracht. Voortbordurend op eerder onderzoek van CEPM naar Persoonlijk Meesterschap zal worden gekeken naar de toegevoegde waarde van het verbreden van de blik naar buiten de landsgrenzen en de opvattingen over goed onderwijs en goed leraarschap aldaar. 

Extra Informatie

De werkdefinitie van Persoonlijk Meesterschap luidt als volgt: “Persoonlijk Meesterschap is het handelen van leraren dat is ingegeven door persoonlijke opvattingen over goed onderwijs en goed leraarschap. Dit gebeurt deels intuïtief en deels beredeneerd in dialoog met de context. Op basis hiervan worden verantwoorde, professionele keuzes gemaakt met als doel de brede ontwikkeling van leerlingen te bevorderen.” (Castelijns & Hoencamp, 2013) 
Deze definitie bevat de context, het dynamische en interactieve als belangrijke componenten: binnen de professionele identiteit is een doorgaand proces van ontwikkeling gaande, waarbij steeds sprake is van interactie tussen het perspectief van de professional als individu en de oriëntatie op het vak en de vakgenoten in het algemeen. Het gebruik van vignetten als aanleiding van een zelfanalyse en het 
communiceren daarover stimuleert een reflectieve houding met betrekking tot techniek, pragmatiek en ethiek, in relatie met kennis (Simons, 2014). 
Dit project zal de onderwijscultuur in verschillende (Europese) landen casuïstisch onderzoeken, om uiteindelijk te komen tot verhalen over Persoonlijk Meesterschap die kunnen worden ingezet als vignetten in het opleidingsonderwijs. Het gebruik van deze vignetten zal de dialoog over de betekenis van Persoonlijk Meesterschap stimuleren en bijdragen aan de ontwikkeling van de professionele identiteit van de (aankomend) docenten. 
Het doel is gevalideerde, de landsgrenzen overstijgende componenten te vinden in de ideeën die in de verschillende participerende landen bestaan over Persoonlijk Meesterschap. Deze componenten worden geclusterd om tot de vignetten te komen. 
De uitkomsten kunnen worden gebruikt als een vorm van internationalisering @ home, worden gepubliceerd in een vakpublicatie en gepresenteerd in een symposium.

Aanpak en organisatie

Om tot de vignetten te komen zal allereerst literatuuronderzoek gedaan worden. Vervolgens zullen de betrokken partners in kaart brengen wat de visie op Persoonlijk Meesterschap is in andere Europese landen door middel van interviews, het (laten) optekenen van verhalen, het gebruik van sociale media en door ter plekke de dialoog aan te gaan of te reageren op de vignetten. Dit zal Hogeschool iPabo in twee landen, Marnix Academie en Iselinge Hogeschool beiden in één land uitvoeren. De groep respondenten zal bestaan uit studenten en leerkrachten. 
Hieruit volgen de ruwe onderzoeksdata, waarin wordt gezocht naar woorden of korte uitspraken die in het licht van het onderzoek als betekenisvol worden gekenmerkt en aldus worden gelabeld. De gelabelde data zal worden gelezen om er thema’s uit te destilleren die in een analyseprogramma kunnen worden ingevoerd. Met de resultaten van dit programma kunnen zo uiteindelijk overzichten van citaten worden gepresenteerd waarmee ons meer duidelijkheid en inzicht in het denken over de vignetten, en daarmee Persoonlijk Meesterschap, kan worden verschaft. 

Terug naar overzicht