Omgaan met professionele identiteitsspanningen vanuit agency

Aanstaande en beginnende leraren leren omgaan met professionele identiteitsspanningen vanuit agency

Aanleiding en relevantie

Zowel uit de dagelijkse onderwijspraktijk als uit onderzoek is bekend dat (aanstaande) leraren in het primair en voortgezet onderwijs professionele identiteitsspanningen ervaren. Deze spanningen kunnen betrekking hebben op alle aspecten van het meesterschap. Leraren ervaren dan een conflict tussen wat zij persoonlijk relevant vinden (persoonlijke dimensie) en wat zij relevant vinden voor hun beroep (professionele dimensie).
Professionele identiteitsspanningen kunnen zorgen voor gevoelens van onzekerheid en verlies aan passie, betekenisvolheid, betrokkenheid en controle over eigen handelen. Ze kunnen risico op burn-out en uitval vergroten en vormen, mede gezien het komend lerarentekort, een urgent probleem.

Doel

Aanstaande en beginnende leraren leren omgaan met professionele identiteitsspanningen. Hierdoor ervaren ze agency op de werkplek en ontwikkelen ze Persoonlijk Meesterschap. Agency verwijst naar controle hebben over eigen handelen en vereist een zekere mate van autonomie en eigenheid.

Extra Informatie

Zowel uit de dagelijkse onderwijspraktijk als uit onderzoek is bekend dat (aanstaande) leraren in het primair en voortgezet onderwijs professionele identiteitsspanningen ervaren. Deze spanningen kunnen betrekking hebben op alle aspecten van het meesterschap. Leraren ervaren in de beroepsuitoefening dan een conflict tussen:
- wat zij persoonlijk relevant vinden (persoonlijke dimensie) en
- wat zij relevant vinden voor hun beroep (professionele dimensie).

Het betreft de volgende 14 professionele identiteitsspanningen.

Agency verwijst naar controle hebben over eigen handelen en vereist een zekere mate van auto-nomie en eigenheid. Door aanstaande en beginnende leraren te leren omgaan met professionele identiteitsspanningen vanuit agency, ervaren zij agency op de werkplek en ontwikkelen zij hun persoonlijk meesterschap. Dit kan leiden tot leraren met een stabiele positieve identiteit, die hart en ziel behouden voor leerlingen en voor het vak. Hiermee kan tevens mogelijk uitval van toekomstige leraren worden voorkomen. Uit onderzoek is bekend dat leraren met een stabiele positieve identi-teit het langer volhouden in het onderwijs en tevens een grotere invloed hebben op het leren van hun leerlingen.

Lees meer over Agency

Bekijk de Algemene presentatie

Aanpak

Er zijn producten en interventies ontwikkeld voor begeleiders, aanstaande en beginnende leraren om spanningen in beeld te brengen en ermee te leren omgaan. Ze zijn verzameld in een Toolbox Professionele identiteitsspanningen die bestaat uit een handzame handreiking, een website-verwijzing en 4 setjes van 14 spanningskaarten met werkwijzekaart, waarmee u in uw eigen onderwijspraktijk direct aan de slag kunt! 
Begeleiders, aanstaande en beginnende leraren in de werkplekleeromgeving kunnen deze producten gebruiken bij het in beeld brengen van de professionele identiteitsspanningen op de werkplek en het leren ermee om te gaan.

Extra Informatie

Binnen het project ‘Persoonlijk meesterschap op de werkplek’ van het Center of Expertise Persoonlijk meesterschap (CEPM) onderzochten drie lerarenopleidingen (Kempel, CHE en Iselinge Hogeschool) welke professionele identiteitsspanningen op de werkplek worden ervaren door aanstaande en beginnende leraren en is ervaring opgedaan om hen hiermee te leren omgaan.

De Toolbox Professionele identiteitsspanningen is een opbrengst van een jaar opgedane ervaringen met in totaal 252 aanstaande en beginnende leraren en hun begeleiders. 
In een masterclass willen we u deelgenoot maken van deze ervaringen en geven we informatie hoe u de materialen uit de Toolbox betekenisvol kunt inzetten in uw eigen onderwijspraktijk. Begeleiders, aanstaande en beginnende leraren in de werkplekleeromgeving kunnen deze materialen gebruiken bij het in beeld brengen van de professionele identiteitsspanningen op de werkplek en het leren ermee om te gaan.

De Toolbox Professionele identiteitsspanningen bevat:
- een handzame handreiking 
- 4 setjes van 14 spanningskaarten met werkwijzekaart (door op onderstaande afbeelding te klikken leest u spanningskaart 2)
- websiteverwijzing met alle digitale materialen waaronder een vragenlijst spanningen, 14 spanningskaarten, voorbeelden van ervaren spanningen op de werkplek, voorbeelden van plannen van aanpak en evaluatie, evaluatieve vragenlijst, interviewguide, begeleidingssuggesties en theorie.

In onderstaande afbeelding zijn voorbeelden beschreven op welke wijze aanstaande en beginnende leraren spanning 2 concreet ervaren op hun werkplek.

Aan de slag?

Begeleiders zoals instituutsopleiders, schoolopleiders en andere belangstellenden kunnen de materialen uit de Toolbox en de agencyvragenkaartenset betekenisvol inzetten in de eigen onderwijspraktijk bij het begeleiden van hun studenten/aanstaande leraren, beginnende leraren en ervaren leraren.

Meer informatie over het bestellen van de Toolbox en de agencyvragenkaartenset.

Publicaties

Om de kennis over Omgaan met professionele identiteitsspanningen op de werkplek met een breed publiek te delen zijn er diverse publicaties geschreven. In de rechter kolom vindt u bij 'documenten' de publicaties vanuit dit project. Ook vindt u de publicaties over dit project en andere CEPM-projecten hier.

Terug naar overzicht