Leergemeenschappen professionele dialoogvormen

Doorontwikkeling van de toolbox Een leraar blijf je altijd; professionele dialoogvormen.

Het project

In een eerder CEPM-project hebben bovengenoemde instellingen via de narratieve methode onderzoek gedaan naar de beroepsmotivatie (drives), professionele spanningen en professionele dilemma’s van leraren in het primair onderwijs. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het boek ‘Een leraar blijf je altijd’ (Castelijns & Van den Berg, 2014). Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben bovengenoemde instellingen het afgelopen jaar narratieve vormen van professionele dialoog ontwikkeld en op beperkte schaal toegepast in basisscholen en lerarenopleidingen (‘Toolbox Professionele dialoog’). 

Extra Informatie

Daarbij werden de verhalen van de leraren uit ‘Een leraar blijf je altijd’ als gespreksmateriaal gebruikt. Ten behoeve van de disseminatie van deze Toolbox worden momenteel twee routes gevolgd: a) via de nascholings-en innovatiecentra van de hogescholen die bij de ontwikkeling ervan betrokken waren en b) via overige opleidingen binnen Radiant en andere adviesorganisaties. Disseminatie vindt plaats volgens het train-de-trainermodel. De afnemers van de Toolbox verplichten zich tot scholing en het leveren van een bijdrage aan de doorontwikkeling van het materiaal via deelname aan leergemeenschappen.


Het voornemen is om op elk van de genoemde instellingen een eigen leergemeenschap PM in te richten. Ten behoeve van de overige afnemers worden regionale leergemeenschappen PM ingericht. De diverse leergemeenschappen zullen een netwerk voor persoonlijk meesterschap gaan vormen. Naast inspiratie bieden de leergemeenschappen en het netwerk gelegenheid voor reflectie en dialoog naar aanleiding van ervaringen van deelnemers met het toepassen van de Toolbox. Deze ervaringen zullen via de narratieve aanpak tijdens de bijeenkomsten worden ingebracht en gezamenlijk geanalyseerd. 

Opbrengsten

Het project is  januari 2019 afgerond. De eindpublicatie: het boek, Vertel verhalen, Treed in dialoog, Denk samen na bevat een keur aan inzichten, ervaringen en werkvormen van professionals binnen de vier betrokken opleidingen, van onderzoekers en procesbegeleiders over de vraag hoe Professionele Dialoogvormen de zingevende kwaliteit van het werken aan goed, waarden geladen en geinspeerd (opleidings-)onderwijs in de vier instellingen én ook in andere HBO instellingen kunnen versterken.

Terug naar overzicht